| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

PRAVILNIK O NAČINU POLICIJSKOG POSTUPANJA


Ovaj Pravilnik ne "osviješćuje" pretjerano o tome čega se moraju pridržavati djelatnici policije u svome radu. Pravilnik prelazi preko 35 stranica, pa ga skraćujemo i objavljujemo sažeti oblik. Sve pojedince/ke koje interesira Zakon u punom obliku savjetujemo da je najbolje i najbrže potražiti ga na Internetu tj. web stranicama narodnih novina.

TEMELJNE ODREDBE

Član 2
Policijski službenik dužan je u obavljanju policijskih poslova ophoditi se uljudno prema građanima. Policijski službenik dužan je prije primjene policijske ovlasti predstaviti se na propisani način i priopćiti razloge primjene policijske ovlasti. Policijski službenik neće postupiti prema stavku 2. ovog članka u zakonom propisanim slučajevima ako bi to moglo ugroziti postizanje cilja primjene policijske ovlasti.

PROVJERA IDENTITETA OSOBE

Članak 4.
Policijski službenik provodi provjeru identiteta osobe uvidom u njenu osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu, putnu ili drugu javnu ispravu s fotografijom izdanu od ovlaštenih državnih tijela. Provjera identiteta osobe koja nije dužna posjedovati javnu ispravu navedenu u stavku 1. ovoga članka, može se provesti i uvidom u drugu ispravu s fotografijom. Provjera identiteta osobe koja nema kod sebe javnu ispravu navedenu u stavku 1. ovoga članka, može se provesti i na temelju vjerodostojnog iskaza osobe čiji je identitet provjeren.
| Transparency International |
| PCAP International |
| Ekologija - ozonske rupe |
| OSCE/OESS |
| Služba spašavanja na vodi |
| Svjetski Dan stanovništva |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Tounj |
| Masovno trovanje mačaka |
| Udruga Rajska ptica |
| NVO i uloga u društvu |
| Udruga Izvor |
| Popis terap. zajed. za odvikavanje |

PROVJERA I UTVRĐIVANJE IDENTITETA PREDMETA

Članak 9.
Policijski službenik zatražit će od osobe koja sudjeluje u postupku utvrđivanja identiteta predmeta u smislu članka 8. ovog Pravilnika da opiše predmet i navede obilježja i svojstva prema kojima se taj predmet razlikuje od drugih predmeta. Policijski službenik, po datom opisu predmeta, predočit će osobi iz stavka 1. ovog članka predmet čiji se identitet utvrđuje, po mogućnosti zajedno s drugim predmetima iste vrste.

POZIVANJE OSOBA

Članak 12.
Pisani poziv upućuje se poštom ili ga osobno dostavlja policijski službenik. Policijski službenik koji osobno dostavlja pisani poziv, uručit će ga osobi na adresi stanovanja ili na drugom mjestu gdje osobu zatekne. Policijski službenik dužan je prije uručivanja poziva provjeriti identitet osobe kojoj uručuje poziv. Policijski službenik će, prilikom uručivanja poziva na adresi stanovanja, osobi uručiti poziv na vratima stana te zatražiti potpisivanje potvrde o prijamu poziva. Iznimno, ako je pozvan da uđe u stan, policijski službenik može uručiti poziv i u stanu. Ako primatelj ne zna pisati ili se nije u stanju potpisati ili očigledno izbjegava primiti poziv, policijski službenik će o tome sastaviti službenu bilješku te naznačiti dan i sat njena sastavljanja.

DOVOĐENJE

Članak 15.
Policijski službenik provjerit će identitet osobe koju treba dovesti te će joj uručiti dovedbeni nalog i pozvati je da pođe s njim. Policijski službenik osobu koja odbije poći s njim dovest će prisilno. Policijski službenik vezat će osobu koja pruža otpor dovođenju, odnosno pokuša bijeg ili napad na policijskog službenika ili se opravdano pretpostavlja da će to učiniti. Policijski službenik nije dužan prethodno uručiti dovedbeni nalog i pozvati osobu iz stavka 3. ovoga članka da pođe s njim ako opravdano pretpostavlja da će pokušati bijeg, pružiti otpor ili da postoji mogućnost napada.

Članak 16.
Policijski službenik dužan je osobu koju dovodi upoznati s razlozima dovođenja, pravu na obavještavanje obitelji ili drugih osoba kao i o pravu na branitelja te ju upozoriti da ovo pravo ne obvezuje policijskog službenika na odgodu dovođenja.

Članak 17.
Policijski službenik pregledat će osobu koju dovodi radi pronalaženja i oduzimanja predmeta pogodnih za napad ili samoozljeđivanje. Policijski službenik oduzete predmete iz stavka 1. ovoga članka predaje tijelu kojem se osoba dovodi. Policijski službenik neće postupiti na način predviđen stavkom 2. ovoga članka ako je kod osobe pronašao oružje, već će oduzeto oružje pohraniti u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici policije i postupiti sukladno propisima o oružju.

Članak 18.
Policijski službenik će bez pisanog naloga dovesti u policijsku postaju na čijem području je zatečena osobu kojoj je potrebno utvrditi identitet sukladno članku 6. stavku 2. točki 1. i 2. ovoga Pravilnika.

DAVANJE UPOZORENJA I ZAPOVIJEDI

Članak 27.
Policijski službenik davanjem upozorenja osobi ukazuje da ona svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem određene radnje može dovesti u opasnost svoju sigurnost ili sigurnost druge osobe ili sigurnost imovine ili do počinjenja kaznenog djela ili prekršaja, odnosno do nastanka drugih štetnih posljedica. Policijski službenik davanjem upozorenja ukazat će i na postojanje drugih izvora opasnosti.

Članak 28.
Policijski službenik davanjem zapovijedi obvezuje osobu na određeno ponašanje, djelovanje ili propuštanje određene radnje u slučajevima utvrđenim Zakonom o policiji. Policijski službenik prije izdavanja zapovijedi upozorit će osobu da će u slučaju nepostupanja po zapovijedi, odnosno odbijanja postupanja po zapovijedi, uporabiti zakonom predviđeno sredstvo prisile. Policijski službenik može zapovijediti samo ono ponašanje, djelovanje ili propuštanje određene radnje o kojima izravno ovisi izvršenje policijskog posla i to samo za vrijeme koje je nužno za obavljanje tog posla.

Članak 29.
Upozorenja i zapovijedi se daju usmeno, pisano, svjetlosnim ili zvučnim znakom ili signalom ili na drugi pogodan način te moraju biti zakonita, razumljiva i kratka.

UPORABA SREDSTAVA PRISILE

Članak 30.
Policijski službenik smije uporabiti sredstva prisile iz razloga propisanih Zakonom o policiji, ako mjere upozorenja i zapovijedi ne jamče uspjeh. Policijski službenik u slučaju iz stavka 1. ovoga članka uporabit će ono sredstvo prisile koje će s najblažim posljedicama prema osobi prema kojoj postupa jamčiti uspjeh policijskog posla.

UPORABA TJELESNE SNAGE

Članak 32.
Policijski službenik ima pravo uporabiti tjelesnu snagu radi svladavanja otpora osobe koja remeti javni red i mir ili koju treba dovesti, zadržati ili uhititi kao i radi odbijanja napada na sebe ili drugu osobu ili na objekt ili prostor koji osigurava. Uporabom tjelesne snage smatra se udarac, zahvat i druge vještine obrane ili napada kojima se prisiljava na poslušnost osoba koja svojim postupkom onemogućava izvršenje policijskog posla ili napada na policijskog službenika, na osobu koju osigurava policijski službenik, na drugu osobu ili objekt. Policijski službenik dužan je prestati sa uporabom tjelesne snage kad prestane napad ili otpor.

Članak 33.
Otporom se u smislu članka 32. st. 1. ovoga Pravilnika smatra svako suprotstavljanje zapovijedi policijskog službenika izdanoj radi održavanja ili uspostavljanja narušenog javnog reda i mira, udaljavanja s mjesta događaja, privremenog ograničenja kretanja, dovođenja, zadržavanja ili uhićenja, kao i radi obavljanja drugih policijskih poslova. Otpor može biti aktivan i pasivan. Aktivan otpor postoji kad osoba pruža otpor uporabom oružja, oruđa, drugih predmeta ilitjelesnom snagom i na taj način onemogućava policijskog službenika u obavljanju policijskog posla. Aktivnim otporom smatra se i poticanje na otpor. Pasivan otpor postoji kad osoba ne postupi po zapovijedi ili se stavi u takav položaj kojim onemogućava izvršenje policijskog posla (legne, klekne, uhvati se za osobu ili neki predmet i sl.).

UPORABA PALICE

Članak 34.
Uporaba palice je teži oblik uporabe tjelesne snage. Policijski službenik neće uporabiti palicu prema djeci, trudnicama u vidljivom stanju trudnoće, starijim i vidljivo bolesnim ili nemoćnim osobama, duševnim bolesnicima i težim invalidima, osim ako takva osoba izravno ugrožava život policijskog službenika ili druge osobe. Policijski službenik u pravilu neće uporabiti palicu prema osobi koja pruža pasivni otpor, osim ako se takav otpor ne može svladati na drugi način.

UPORABA SREDSTAVA ZA VEZIVANJE

Članak 35.
Uporaba sredstava za vezivanje je ograničavanje pokretljivosti tijela, osobito ruku i/ili nogu, u pravilu lisicama, a iznimno i drugim prikladnim sredstvom (remen, uže i sl.), osobi koja pruža otpor, pokušava napasti, pobjeći ili se samoozljediti. Policijski službenik uporabit će sredstva iz stavka 1. ovog članka na način da sredstvo za vezivanje neće nanijeti nepotrebne tjelesne ozljede vezanoj osobi. Policijski službenik ne smije jednim sredstvom za vezivanje istodobno vezati dvije osobe različitog spola.

UPORABA UREĐAJA ZA PRISILNO ZAUSTAVLJANJE VOZILA

Članak 36.
Uređaj za prisilno zaustavljanje vozila postavlja se uz poduzimanje mjera upozorenja. Ispred uređaja za prisilno zaustavljanje vozila, policijski službenik je dužan u približno jednakim razmacima, na udaljenosti od 240 do 300 m iz smjera nailaska vozila, postaviti prometne znakove ovim redoslijedom: »Opasnost na cesti!«, »Zabrana pretjecanja!«, »Ograničenje brzine 40 km/h!«, »Zabrana prolaska bez zaustavljanja - Stop, policija!«. Prilikom postavljanja uređaja za prisilno zaustavljanje vozila ne smije se dovoditi u opasnost život i sigurnost ostalih sudionika u prometu.

UPORABA SLUŽBENOG PSA

Članak 37.
Službeni (posebno izvježbani) pas se kao sredstvo prisile može koristiti samo pod nadzorom stručno osposobljenog policijskog službenika (vodiča pasa), na način kojim se neće izazvati uznemirenost građana. Policijski službenik je dužan prije uporabe upozoriti osobu da će prema njoj uporabiti službenog psa kao sredstvo prisile ukoliko ne postupi po izdanoj zapovijedi. Upozorenje iz stavka 2. ovog članka neće se dati kada bi to s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja onemogućilo izvršenje službenog zadatka.

Članak 38.
Službeni pas se kao sredstvo prisile u pravilu koristi uz uporabu zaštitne košare i to u slučajevima kada su ispunjeni uvjeti za uporabu tjelesne snage i palice. Iznimno, ako su ispunjeni Zakonom o policiji propisani uvjeti za uporabu vatrenog oružja, službeni pas se kao sredstvo prisile može koristiti i bez zaštitne košare.

UPORABA VATRENOG ORUŽJA

Članak 41.
Ako policija u obavljanju policijskih poslova utvrđenih Zakonom o policiji, ili u provođenju izvida kaznenih djela dođe do saznanja koja upućuju na to da će osoba prema kojoj se treba primijeniti policijska ovlast pružiti oružani otpor, prije primjene policijskih ovlasti sastavit će se plan postupanja. Planom iz stavka 1. ovog članka odredit će se potreban broj policijskih službenika, njihovo naoružanje, zaštitna oprema, stupanj pripravnosti za uporabu vatrenog oružja i drugi elementi u ovisnosti od prosudbe te odrediti neposredni rukovoditelj nadležan za provođenje planiranih mjera. Policijski službenik koji sudjeluje u provedbi plana iz stavka 1. ovog članka mora biti upoznat s prosudbom očekivanog otpora, situacijskim planom, rasporedom i zadaćama drugih policijskih službenika te vlastitom službenom zadaćom. Policijski službenik iz stavka 3. ovog članka vatreno oružje može upotrijebiti samo pozapovijedi neposrednog rukovoditelja. Iznimno od stavka 4. ovog članka, policijski službenik smije uporabiti vatreno oružje i prije izdane zapovijedi za uporabu vatrenog oružja ako je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od izravnog napada ili opasnosti.

Članak 42.
Ako okolnosti upućuju na postojanje uvjeta za zakonitu uporabu vatrenog oružja, policijski službenik pripremit će vatreno oružje za uporabu umetanjem streljiva u cijev prije upućivanja usmenih upozorenja propisanih člankom 62. stavkom 3. Zakona o policiji. Policijski službenik u okolnostima iz stavka 1. ovog članka postavit će se u položaj koji mu pruža optimalnu sigurnost i omogućuje sigurnu uporabu vatrenog oružja te će usmjeriti vatreno oružje prema osobi prema kojoj ga namjerava upotrijebiti. Policijski službenik iz stavka 2. ovog članka, nakon datih usmenih upozorenja (»stoj policija!«, »stoj pucat ću!«), a neposredno prije uporabe vatrenog oružja, ako to okolnosti dopuštaju, može pucanjem u zrak upozoriti osobu o namjeri uporabe vatrenog oružja kao sredstva prisile. Policijski službenik tijekom pripravnosti za uporabu vatrenog oružja ne smije vatreno oružje usmjeravati prema drugim osobama, a odmah po prestanku okolnosti iz stavka 1. ovog članka dužan je izvaditi streljivo iz cijevi.

Članak 43.
Policijski službenik neće dati usmena upozorenja navedena u članku 42. stavku 3. ovoga Pravilnika ukoliko bi se time dovelo u pitanje izvršenje službene zadaće.

Članak 44.
Pucanje u zrak od strane policijskog službenika radi traženja pomoći ne smatra se u smislu ovoga Pravilnika uporabom vatrenog oružja kao sredstva prisile.

Članak 45.
Popis kaznenih djela iz članka 62. stavka 2. točke 2. i 3. Zakona o policiji zbog kojih policijski službenik ima pravo uporabiti vatreno oružje tiska se uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

PRIVREMENO OGRANIČENJE SLOBODE KRETANJA

Članak 57.
Kriminalističko taktičke radnje privremenog ograničenja slobode kretanja su: 1. blokada, 2. racija, 3. zasjeda, 4. potjera, 5. pregled određenih objekata i prostora.

ULAZAK U POSLOVNE PROSTORIJE I PREGLED POSLOVNE DOKUMENTACIJE

Članak 63.
Policijski službenik može ući u poslovni prostor, određene objekte i prostorije državnih tijela i drugih pravnih osoba i fizičkih osoba (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) radi: 1. primjene ovlasti iz članka 48. Zakona o policiji, 2. primjene ovlasti iz članka 186. Zakona o kaznenom postupku.

Članak 64.
Policijski službenik, nakon ulaska u poslovni prostor, dužan je prije početka pregleda poslovnog prostora odnosno pregleda ili uvida u poslovnu dokumentaciju i podatke javiti se odgovornoj osobi i priopćiti joj razloge postupanja te u njenoj prisutnosti pristupiti pregledu poslovnog prostora odnosno pregledu ili uvidu u poslovnu dokumentaciju.

PREGLED OSOBA, PREDMETA I PROMETNIH SREDSTAVA

Članak 67.
Policijski službenik može obaviti pregled osobe, predmeta koje osoba nosi sa sobom i prometnog sredstva radi pronalaska predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje. Pregled iz stavka 1. ovog članka policijski službenik može obaviti vizualno, dodirom, uvidom u sadržaj, korištenjem tehničkih sredstava (ogledala, detektora i sl.) odnosno službenog psa.

Članak 68.
Policijski službenik će, u pravilu, osobu nad kojom se obavlja pregled iz članka 67. ovog Pravilnika izdvojiti od drugih osoba i prije započinjanja pregleda upoznati je sa razlozima obavljanja pregleda. Policijski službenik neće postupiti prema stavku 1. ovog članka prilikom obavljanja pregleda na javnim okupljanjima odnosno ako bi time doveo u pitanje njegovo obavljanje ili ako bi takvim postupkom doveo u pitanje izvršenje službene zadaće.

Članak 69.
Policijski službenik će prije obavljanja pregleda predmeta odnosno prometnog sredstva pozvati osobu da omogući uvid u sadržaj predmeta odnosno prometnog sredstva kojega će pregledati.
Ako osoba odbije omogućiti uvid u smislu stavka 1. ovoga članka, policijski službenik će sam provjeriti sadržaj predmeta odnosno prometnog sredstva kojeg pregledava.
Policijski službenik će pri nasilnom otvaranju zatvorenog predmeta odnosno prometnog sredstva nastojati prouzročiti što manju štetu, a nakon otvaranja, u slučaju nastanka štete, dužan je poduzeti mjere da se nastala oštećenja fiksiraju fotografijom ili na drugi pogodan način.

Članak 70.
Kad policijski službenik tijekom pregleda iz članka 67. stavka 1. ovog Pravilnika, utvrdi da postoje okolnosti zbog kojih je potrebno obaviti pretragu, zatražit će nalog nadležnog suda za provođenje te radnje.
Policijski službenik prestat će sa zadržavanjem osobe koju je potrebno pretražiti ukoliko se u roku od 6 sati ne pribavi nalog za pretragu.

Članak 71.
Policijski službenici protueksplozijske zaštite izvršit će protueksplozijske preglede svih paketa, poštanskih i drugih vrsta pošiljaka upućenih policiji i na adrese štićenih osoba, objekata i prostora nad kojima se provode mjere osiguranja.

OSIGURANJE MJESTA DOGAĐAJA

Članak 82.
Policijski službenik radi osiguranja mjesta događaja dužan je:
1. privremeno ograničiti slobodu kretanja i vidno ga obilježiti,
2. davati upozorenja i zapovijedi,
3. pregledati prostorije, prostor, objekte i dokumentaciju,
4. pregledati osobe, predmete i prometna sredstva,
5. provjeriti i utvrditi identitet zatečenih osoba i predmeta,
6. privremeno oduzeti predmete, zaštititi tragove i predmete od značaja za razjašnjavanje događaja,
7. poduzeti mjere za zaštitu žrtava kaznenih djela i drugih osoba,
8. zadržati osobu pod uvjetima iz članka 50. stavka 2. Zakona o policiji,
9. zabraniti snimanje mjesta događaja pod uvjetima iz članka 50. stavka 3. Zakona o policiji.

PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA

Članak 86.
O privremeno oduzetim predmetima vodi se poseban upisnik.

Članak 87.
Kad se osobi vraćaju privremeno oduzeti predmeti, sastavlja se zapisnik u kojem će se upisati vrijeme i mjesto vraćanja, podaci o osobi kojoj se predmeti vraćaju i opis predmeta.
Zapisnik iz stavka 1. ovoga članka potpisuje službenik koji predmet vraća i osoba kojoj se vraća predmet.

POLIGRAFSKO TESTIRANJE

Članak 89.
Branitelju uhićenog ispitanika omogućit će se praćenje poligrafskog testiranja, iz odvojene prostorije, putem transparentnog ogledala ili zatvorenog sustava za snimanje i prijenos slike i zvuka, ako za to postoje tehnički uvjeti.

Članak 90.
Poligrafski ispitivač prije poligrafskog testiranja upozorit će ispitanika da nije dužan podvrgnuti se ispitivanju te na Zakonom propisane razloge zabrane poligrafskog testiranja.

DAVANJE POUKE UHIĆENOJ OSOBI

Članak 96.
Policijski službenik dužan je uhićenoj osobi dati sljedeću pouku:
»Uhićeni ste zbog (naziv kažnjivog djela zbog kojeg je uhićena), niste dužni iskazivati, imate pravo na branitelja i obavještavanje obitelji.«
Iznimno, u pouci iz stavka 1. ovog članka ne mora se izreći točan naziv kažnjivog djela, već ga je dovoljno pobliže odrediti ako je osoba zatečena u počinjenju tog djela. Kad je uhićena osoba gluha ili nijema, omogućit će joj se stručna osoba zbog komunikacije. Kad je uhićena osoba u takvom stanju da ne može shvatiti značenje pouke iz stavka 1. ovog članka (teško alkoholizirana, duševno bolesna i dr.) ili je u trajnom stanju pružanja otpora ili se otpor opravdano očekuje, davanje pouke odgodit će se do prestanka takvog stanja.

Članak 97.
Policijski službenik zatražit će od uhićene osobe koja se odrekla prava na branitelja ili prava na obavještavanje obitelji da svoju odluku potvrdi vlastoručnim potpisom na Izvješću o uhićenju.Policijski službenik će prije početka pretrage zatražiti od okrivljenika kod kojega se ima provesti pretraga stana da svoju odluku o odricanju prava na branitelja potvrdi vlastoručnim potpisom na pisanoj Izjavi o odricanju prava na branitelja. Policijski službenik će prije prikupljanja obavijesti od osobe koja se nalazi u pritvoru i pristaje iskazivati, a odrekla se prava na branitelja, zatražiti da vlastoručnim potpisom potvrdi svoju odluku na Izjavi iz stavka 2. ovoga članka.

POSEBNE OBVEZE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U OBAVLJANJU SLUŽBE

Članak 114.
Policijski službenik dužan je službu obavljati odjeven i opremljen sukladno propisima. Policijski službenik ne smije obavljati policijske poslove ako je pod utjecajem alkohola ili omamljujućih sredstava koja utječu na njegovo tjelesno i duševno stanje.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar