| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

UREDBA O RADU APN-a

Vjerujemo da Vam je poznato kako APN vrši otkup kuća po svojim internim kriterijima i da se istim kućama pokušava riješiti problem izbjeglica i prognanika. Nažalost, od APN-a nismo dobili nikakve informacije o njihovom djelovanju pa se nadamo da ćemo to objaviti u idućem broju. Sada ćemo Vam prikazati najvažnije stavke uredbe o osnivanju APN-a.

UREDBA O AGENCIJI ZA POSREDOVANJE U PROMETU ODREĐENIM NEKRETNINAMA

Članak 1
(1) Ovom Uredbom osniva se Agencija za posredovanje u prometu odredenim nekretninama.
(2) Agencija iz stavka 1. ovoga članka osniva se i posluje pod nazivom: Agencija za posredovanje u prometu određenim nekretninama, a skraćeni naziv glasi: APN.
(3) Sjedište APN-a je u Zagrebu.

Članak 2
APN ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o ustanovama, ovom Uredbom i Statutom APN-a.

Članak 3
(1) Djelatnost APN-a je posredovanje u prometu određenim nekretninama između vlasnika i zainteresiranih domaćih fizičkih ili pravnih osoba.
(2) APN je ovlaštena kupovati određene nekretnine u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske. Ove nekretnine APN je ovlaštena dodjeljivati državljanima Republike Hrvatske.
(3) APN je ovlaštena davati zajmove domaćim fizičkim osobama za kupnju određenih nekretnina iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 4
Pod određenim nekretninama smatraju se nekretnine koje su Zakonom o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom ("Narodne novine", br. 73/95 i 7/96), stavljene pod privremenu upravu Republike Hrvatske.
| Ustav Republike Hrvatske |
| Udruga SAVJESNI |
| Predstavljamo "Policajac u zajednici" |
| Ženska grupa Vojnić |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| Udruga Rajska ptica |
| Međunarodni praznik rada - 1.Maj |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Generalski Stol |
| PCAP International |
| HHO podružnica Karlovac |
| Međunarodni Dan slobode medija |
| Crveni križ Vojnić |
| Izbori nacionalnih manjina - upute |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Međunarodni Dan izbjeglica |

Članak 5
(1) APN može dati zajam domaćoj fizičkoj osobi za kupnju nekretnina u čijem posredovanju sudjeluje APN, prvenstveno na područjima koja su posebnim zakonom utvrđena kao područja posebne državne skrbi prve skupine.
(2) APN daje zajmove iz stavka 1. ovoga članka izravno kupcima državljanima Republike Hrvatske, radi stjecanja vlasništva na tim nekretninama. Prema odluci Upravnog vijeća APN-a zajmovi se mogu odobravati i preko banaka i drugih financijskih organizacija.

Članak 6
(1) Uvjete za dodjelu zajmova iz članka 5. ove Uredbe utvrđuje Upravno vijeće APN-a.
(2) Za otplatu zajma APN-a korisnik jamči hipotekom koja se knjiži na kupljenoj nekretnini.
(3) Nekretnina kupljena zajmom APN-a ne može se otuđiti u vremenu od 10 godina od dana stjecanja vlasništva na nekretnini.

Članak 7
1) Sredstva za redovitu djelatnost APN-a osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora temeljem važećih propisa.
(2) Godišnja sredstva za redovnu djelatnost APN-a osiguravaju se temeljem programa rada APN-a.

Članak 8
(1) APN odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze APN-a.

Članak 17
(1) Direktor APN-a ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o stjecanju, otuđenju ili opterećenju nekretnina u vlasništvu APN-a.
(2) Direktor APN-a ne može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, nastupati kao druga ugovorna strana i s APN-om sklapati ugovore u svoje ime ili za svoj ili račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.
(3) Direktor može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, dati punomoć stručnom voditelju unutarnje ustrojbene jedinice i drugoj osobi zaposlenoj u APN-u da zastupaju APN u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti.
(4) Statutom APN-a odredit će se visina vrijednosti odredene nekretnine ili druge imovine za raspolaganje kojom je APN-u potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar