| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

PAR RIJEČI O IZBORIMA NACIONALNIH MANJINA

Prvi manjinski izbori 18.05.2003 u Hrvatskoj su prošli u znaku slabog odaziva birača jer ih je manje od 10% izašlo na izbore. Razlog leži u tome što se mnogi ne žele pokazivati i izjašnjavati o tome, dok drugi nisu educirani o toj temi pa nisu bili niti zainteresirani za to. Na samim izborima se provukla kratka i neprimjećena afera oko Roma. Oni su se požalili da im je bilo onemogućeno na dan izbora izmjeniti nacionalnu pripadnost, kao i to da su rokovi bili prekratki. Zbog rezultata samih izbora i vođa misije OESS-a, gdin Peter Semneby, izrazio je zabrinutost. Vlada RH, međutim negira takvo mišljenje i smatra da nije prerano raspisala izbore. Od izabranih manjinskih predstavnika sada ovisi na koji način će odraditi mandat i kako ukazati ostalim građanima/kama na nužnost izbora. Evo nekih važnih informacija oko izbora za prestavnike manjina. Vijeća nacionalnih manjina su neprofitne pravne osobe koja čine predstavnici nacionalnih manjina s područja jedinice lokalne (gradovi i općine) ili područne (regionalne) samouprave (županije) s ciljem sudjelovanja u javnom životu i upravljnju lokalnim poslovima. Vijeće pojedine nacionalne manjine u općinama broji 10 članova, u gradovima 15, a u županijama 25 članova.
Predstavnik nacionalne manjine je osoba izabrana od strane pripadnika nacionalne manjine u pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave gdje nisu ostvareni uvjeti za formiranje vijeća, a broj pripadnika nacionalne manjine je veći od 100. Vijeće i predstavnici nacionalnih manjina u jedinici samouprave imaju pravo:
1.Predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unapređivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijela koja ih donose
2. Isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave
3. Biti obaviješteni o svakom pitanju o kojem se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima jedinica samouprave
4. Biti obavješteni o svakom pitanju o kojem će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine
5. Davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namjenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja .
| Ustav Republike Hrvatske |
| Udruga SAVJESNI |
| Predstavljamo "Policajac u zajednici" |
| Ženska grupa Vojnić |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| Udruga Rajska ptica |
| Međunarodni praznik rada - 1.Maj |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Generalski Stol |
| PCAP International |
| HHO podružnica Karlovac |
| Međunarodni Dan slobode medija |
| Crveni križ Vojnić |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Uredba o radu APN-a |
| Međunarodni Dan izbjeglica |
Vijeća nacionalnih manjina imaju pravo predložiti 7 pripadnika nacionalnih manjina za članove Savjeta za nacionalne manjine, savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske. Predsjednik vijeća i njegov zamjenik su tijela vijeća nacionalnih manjina. Članovi vijeća nacionalnih manjina trajnim glasanjem biraju predsjednika i zamjenika vijeća. Jedinice samouprave osiguravaju sredstva za rad vijeća i prdsjednika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu osigurati sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalne manjine. Sredstva za ostvarivanje određenih programa vijeća nacionalnih manjina mogu se osigurati i u državnom proračunu Republike Hrvatske. Sredstva za financiranje vijeća nacionalnih manjina ostvaruju od svoje imovine, donacija, poklona, nasljedstva i sl.
Članovi vijeća nacionalne manjine svoje dužnosti u pravilu obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara. Vlada Republike Hrvatske, posebnom odlukom temeljenom na rezultatima popisa stanovništva, utvrđuje točan datum održavanja izbora. Izbori se raspisuju u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju sa najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, u gradovima i općinama na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, te u županijama na čijem području živi više od 500 pripadnika nacionalne manjine.
Kandidate za članove vijeća nacionalnih manjina odnosno kandidate za predstavnike nacionalnih manjina mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili najmanje 20 pripadnika nacionalne manjine s područja općine, odnosno 30 s područja grada i 50 s područja županije. Predlagatelj može predložiti najviše onoliko kandidata koliko se članova bira u to vijeće nacionalne manjine. U vijeće nacionalnih manjina općine bira se 10 članova, u vijeća nacionalnih manjina grada bira sa 15, a u vijeće nacionalnih manjina županije bira se 25 članova pripadnika pojedine nacionalne manjine. Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno tajnim glasanjem na razdoblje od četiri godine. Članovi vijeća nacionalnih manjina biraju se tako da područje čitave jedinice čini jednu izbornu jedinicu.
Na izbornu listu unose se svi valjano izabrani kandidati koji su dobili najveći broj glasova, ovisno o broju članova vijeća nacionalne manjine koji se bira u pojedinoj jedinici. Tijela zadužena za provedbu izbora su županija, gradska i općinska izborna povjerenstva. Nadležna izborna povjerenstva sastavljaju i u javnim glasilima objavljuju liste sa imenima pravovaljanih predloženih kandidata za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina, prema abecednom redu. Sve propise koji reguliraju raspisivanje i provedbu izbora možete pronaći na web stranicama narodnih novina.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar