| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KARLOVAC

Rad u Centru za socijalnu skrb Karlovac odvija se kroz tri odjela.
1) Odjel socijalne skrbi
2) Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji i
3) Odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži sa poremećajem u ponašanju.

ODJEL ZA ZAŠTITU TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENIH OSOBA
Ovaj odjel funkcionira u okviru Odjela socijalne skrbi. Poslove zaštite tjelesno ili mentalno oštećenih osoba obavljaju tri djelatnika, socijalnih radnika. Zaštita tjelesno ili mentalno oštećenih osoba obavlja se kroz više oblika pomoći.

| Dan planete Zemlje |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Međunarodni Dan prava potrošača |
| Svjetski Dan voda |
| IRC Petrinja |
| Ekološko društvo PAN |
| IOM |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Barilović |
| Dan feministkinja |
| Svjetski meterološki Dan |
| Služba za opću upravu Karlovac |
| Udruga DOMAĆI |
| 8.ožujak - Dan žena |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CRS Karlovac |
| Osnovni elementi dem. države - izbori |
Doplatak za tuđu njegu i pomoć može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe jer sama ne može udovoljiti osnovnim životnim potrebama, te ako prihod po članu kućanstva ne prolazi iznos od 800 kn mjesečno odnosno 1.000 kn kod samačkog života, osim iznimno nad osobama potpuno lišenih poslovne poslovnosti ili teže tjelesno ili mentalno oštećene osobe koje imaju pravo na doplatak iako je prihod po članu obitelji odnosno prihod samca veći od prihoda utvrđenog Zakonom. Zahtjev za doplatak podnosi se u Centru koji prikuplja dokumentaciju te sa obradom sve dostavlja prvostupanjskom tijelu vještačenja koje utvrđuje vrstu i stupanj i težinu oštećenja zdravlja, te postojanje potrebe za tuđu njegu i pomoć. Doplatak za tuđu njegu može se odbiti uz smanjenu i punom opsegu. Trenutno puni opseg iznosi 400 kn, a smanjeni 280 kn

Osobna invalidnina je osobno pravo invalidnine osobe koje se može ostvariti ako se radi o težem tjelesnom ili mentalnom oštećenju zdravlja ili trajne promjene u zdravstvenom stanju koje je nastalo prije 18 godine života. Ako takva osoba prima bilo koje drugo osobno primanje (npr. mirovina ) osobnu invalidninu ostvaruje u iznosu razlike između primanja i punog iznosa osobne invalidnine. Trenutno puni opseg osobne invalidnine iznosi 1.000 kn. Osposobljavanje za samostalni rad i život omogućuje se tjelesno i mentalnoj oštećenoj osobi ili psihički oboljelom djetetu, mladoj punoljetnoj osobi ako se obzirom na vrstu i težinu oštećenja odnosno psihičke bolesti može osposobiti za samostalni rad na odgovarajućem poslu s punim radnim vremenom. Pod osposobljavanjem za samostalni život podrazumjeva se osposobljavanje tjelesno ili mentalno oštećenje ili psihički bolesne osobe za samo zbrinjavanje putem posebnih rehabilitacijskih programa.
Tjelesno ili mentalno oštećene ili psihički bolesne osobe koje su se osposobile za samostalan rad imaju prava na naknadu do zaposlenja koja po sadašnjim propisima iznosi 280 kn mjesečno. Pravo na dopust do sedme godine djetetovog života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, može ostvariti samo jedan roditelj pod uvjetima da su oba roditelja u radnom odnosu s punim radnim vremenom, te roditelji koji sami brinu i njeguju teže hendikepirano dijete. Rad sa polovicom punog radnog vremena može ostvariti roditelj punoljetnog djeteta nad kojim nije prođuženo roditeljsko pravo ako je teži hendikep nastao prije punoljetnosti djeteta.
Roditelj koji radi polovicu punog radnog vremena ima pravo na naknadu plaće za preostalo vrijeme do punog radnog vremena u visini razlike između neto plaće koju ostvaruje radeći skraćeno radno vrijeme i neto plaće koju bi ostvario da radi u punom radnom vremenu. Oni naknadu isplaćuje roditelju Centar na temelju potvrde poslodavca o isplaćenoj plaći odnosno plaći koja je trebala biti isplaćena roditelju za puno radno vrijeme. Roditelj koji koristi dopust do sedme godine djetetovog života ima pravo na naknadu plaće u visini iznosa pet osnovica za ostvarenje prava po osnovi socijalne sigurnosti, što prema sadašnjim propisima iznosi 2.000 kn. Osim ovih novčanih oblika pomoći ukoliko je potrebno u okviru odjela radi se na zbrinjavanju izvan vlastite obitelji te provodi savjetodavni stučni rad.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar