| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGA RESA

Odjel maloljetničke delinkvencije ustrojen je u svim centrima socijalne skrbi, pa i u Centru za socijalnu skrb Duga Resa sukladno zakonu socijalnoj skrbi Republike Hrvatske.To je poseban oblik zaštite djece i mladeži sa zadaćom socijalnog radnika u svim fazama postupka prema maloljetniku počevši već s policijskim istražnim radnjama,ako nije nazočan roditelj te tijekom cijelog kaznenog postupka od utvrđivanja činjeničnog stanja do predlaganja sudske mjere.Od suda izrečenu odgojnu mjeru prema maloljetniku provodit će se socijalni radnik nadležnog Centra za socijalnu skrb. Ovisno o vrsti mjere može koristiti ustanove i zavode socijalne zaštite, domove za odgoj djece i mladeži, savjetovališta za određeni oblik prevencije te po potrebi voditelja mjere.

| Dan planete Zemlje |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Međunarodni Dan prava potrošača |
| Svjetski Dan voda |
| IRC Petrinja |
| Ekološko društvo PAN |
| IOM |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Barilović |
| Dan feministkinja |
| Svjetski meterološki Dan |
| Služba za opću upravu Karlovac |
| Udruga DOMAĆI |
| 8.ožujak - Dan žena |
| CRS Karlovac |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Osnovni elementi dem. države - izbori |
Općenit društveni cilj odjela jest provoditi što cjelovitiju i kvalitetniju zaštitu maloljetnika koji su prekršili zakon i što kvalitetniju prevenciju od sprječavanja neprihvatljivog ponašanja malodobnika do njihove resocijalizacije, tj. uključivanje maloljetnika u društveno pozitivan razvojni tijek. Maloljetnikom se sukladno zakonu smatra nepunoljetna osoba koja je navršila 14 godina dok su mlađe osobe djeca, koja nisu po zakonu kazneno odgovorna. Kad maloljetnik učini kazneno djelo ili postoji takva sumnja, posebno obučen policijski djelatnik dužan je razgovarati s maloljetnikom u nazočnosti roditelja ili socijalnog radnika. Policija će obavijestiti socijalnog radnika za maloljetničku delinkvenciju o svakom slučaju koji prijavljuju Državnom odvjetništvu.
Ono će razmotriti sve informacije o slučaju koristeći ih iz ustanova kao što su centri za socijalnu skrb, škola, domovi zdravlja ili drugih te donijeti odluku o nepokretanju ili pokretanju postupka pred nadležnim sudom za mladež. I u slučaju nepokretanja kaznenog postupka može se u cilju prevencije od Centra zahtijevati provođenje određene odgojne mjere prema maloljetniku. Sud za mladež poseban je odjel Općinskog ili Županijskog suda, koji osim suca za mladež upošljava stručnog suradnika, socijalnog radnika ili socijalnog pedagoga.
Prilikom sudovanja maloljetniku vrijedi posebna zaštita privatnosti maloljetnika čiji se identitet ni na koji način se smije javno obznaniti. Sukladno zakonu sud izriče maloljetniku mjere kao što su odgojne mjere izvan odgojnog zavoda, odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu ili zavod ili posebnu odgojnu ustanovu te kaznu maloljetničkog zatvora kao najtežu sankciju. Osim toga sud može izreći sigurnosnu mjeru kao što je oduzimanje otuđenih predmeta, zabrana upravljanja motornim vozilom, posebnu obvezu liječanje od ovisnosti ili psihijatrijskog liječenja ako je to neophodno. Stručni djelatnik Centra za socijalnu skrb, obaviješten o podnesenoj kaznenoj prijavi,na zahtjev državnog odvjetnika pribavlja izvješće odvjetništvu i sudu sa socijalnoanamnestičkim podacima i mišljenjem treba li ili ne pokrenuti kazneni postupak. Sudjeluje u raspravi te odaje prijedloge ili upozorava na činjenice bitne za što valjaniju sudsku odluku.
Centar za socijalnu skrb Duga Resa, putem odjela za maloljetničku delinkvenciju i cijelog stručnog tima Centra, prati delikvneciju malodobnih osoba na svojem području i sustavno provodi sve mjere iz nadležnosti Centra za socijalnu skrb kako bi se pojavnost maloljetničke delinkvencije svela na najmanju mjeru. Pri tom provodi suradnju s područnom Policijskom postajom Duga Resa, Općinskim i Županijskim sudom u Karlovcu. Surađuje s odgojnim ustanovama i zavodima diljem Republike. Iz iskustva se može reći da malodobne osobe s našeg područja najčešće izvrše kaznena djela kao što su krađe, oduzimanje tuđe imovine ili oštećivanje tuđe imovine, a rjeđi su slučajevi zloupotrebe opojnih droga ili teža kaznena djela. S roditeljima maloljetnika zatečenih u izvršenju zakonom zaprječenih djela nastoji se ostvariti što bolja suradnja. Po našim iskustvima o kvaliteti te suradnje kao i prvenstveno o samom maloljetniku ovisi uspjeh mjere. Od suda izrečene posebne obveze koje su ciljane na prevenciju neprihvatljivog ponašanja maloljetnika kao što je primjerice ovisnost ili obaveze koja maloljetnika usmjerava na pozitivno ponašanje kao što je primjerice pohađanje škole pokazuje se u praksi odlučnim za uspjeh mjere.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar