| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

URED DRŽAVNE UPRAVE U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

S obzirom da su aktivnosti državne uprave u pogledu registracija novih udruga poprilične, donosimo Vam smjernice i pregled uputa što treba učiniti želite li osnovati novu udrugu. Tijelo nadležno za registraciju sukladno odredbi čl. 14 Zakona o udrugama, prema sjedištu udruge
Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji
Služba za opću upravu
Križanićeva 11

ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA TREBA PRILOŽITI:
1) Zahtjev za upis u registar udruga (tiskanica u službi - 2×) i 70,00 kn upravna pristojba (kupiti u NN ili u službi), ROK: 3 mjeseca od dana donošenja Odluke o pokretanju postupka za upis u Registar
2) Odluka o pokretanju postupka za upis u registar udruga
3) Odluka o osnivanju udruge
4) Popis osnivača udruge i osobna imena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (tiskanica u službi)
5) Zapisnik o radu osnivačke skupštine (ili drugi naziv skupštine)
6) Izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu (ako je jedan od osnivača udruge)
7) Statut udruge - 2×
8) Suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti kada je to propisano posebnim propisima (npr. humanitarne udruge po Zakonu o Humanitarnoj pomoći)
9) Preslike osobnih iskaznica osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje

Zahtjev potpisuje i s prilozima podnosi osoba ovlaštena za zastupanje udruge navedenoj službi za opću upravu u Karlovcu

PROMJENE PODATAKA U REGISTRU UDRUGA:
1) Izmjena i dopuna statuta
2) Promjena naziva
3) Promjena adrese sjedišta
4) Izbor osoba ovlaštenih za zastupanje
5) Prestanak udruge
| Dan planete Zemlje |
| Centar za prevenciju ovisnika |
| Međunarodni Dan prava potrošača |
| Svjetski Dan voda |
| IRC Petrinja |
| Ekološko društvo PAN |
| IOM |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Barilović |
| Dan feministkinja |
| Svjetski meterološki Dan |
| Udruga DOMAĆI |
| 8.ožujak - Dan žena |
| Centar za socijalnu skrb Duga Resa |
| CRS Karlovac |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Osnovni elementi dem. države - izbori |

ZA PROMJENE PODATAKA PRILAŽE SE:
1) zahtjev za upis promjena u registar (tiskanica u službi) 2 × 70,00 kn upravna pristojba
2) zapisnik o radu tijela udruge
3) odluka o promjeni
4) novi statut ili njegove izmjene i dopune 2×
5) preslike osobnih iskaznica osoba ovlaštenih za zastupanje

OSNIVANJE UDRUGE
1) najmanje tri osnivača (poslovno sposobne fizičke osobe te pravne osobe)

UPRAVLJANJE UDRUGOM
1) članovi neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika propisan statutom
2) skupština - najviše tijelo udruge (može imati i drugi naziv)
3) statutom se mogu utvrditi i druga tijela udruge
4) imenuje se jedna ili više fizičkih osoba za zastupanje

ČLANSTVO U UDRUZI
1) svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba
2) osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću - članovi, ali bez prava odlučivanja u tijelima udruge

STATUT (ili drugi naziv)
a) mora sadržavati odredbe o :
- naziv i sjedište
- zastupanju
- ciljevima udruge
- djelatnostima kojima se ostvaraju ciljevi
- članstvu te pravima i obvezama članova
- tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata
- prestanak udruge
b)može sadržavati odredbe o:
- području djelovanja
- imovini, načinu stjecanja imovine i korištenju ostvarene dobiti
- riješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge
- stegovnoj odgovornosti članova
- postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge
- znaku udruge i njegovom izgledu

NAZIV UDRUGE
- mora biti na hrvatskom jeziku i latiničkom pismu
- može sadržavati pojedine strane riječi ako one čine ime međunarodne organizacije čija je udruga članica, ako su te riječi uobičajene u hrvatskom jeziku
- udruga za promicanje interesa pripadnika nacionalne manjine - uz naziv na hrvatskom jeziku - imati naziv i na jeziku i pismu nacionalne manjine
- uz puni naziv može se rabiti i skraćeni naziv

UPORABA NAZIVA I ZNAMENJA RH
- riječ "HRVATSKA" te njezine izvedenice, djelovi grba i zastave RH, nazivi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dijelova grba i zastave te imena fizičkih osoba mogu biti sadržani u nazivu i znaku udruge na način kojim se ističe njihov ugled i dostojanstvo.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar