| Početna | Glasnici 1-5 | Glasnici 6-10 | Glasnici 11-15 |

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DUGA RESA

Pojam skrbništvo sadrži u sebi više elemenata, a prije svega zaštitu, brigu i pomaganje za one koji to nisu u stanju činiti sami za sebe. Svaka osoba ima pravnu i poslovnu sposobnost. Pravna sposobnost stječe se rođenjem (iznimno u nekim slučajevima i prije rođenja), a poslovna sposobnost u trenutku punoljetnosti. Do trenutka punoljetnosti djecu koja još nisu stekla poslovnu sposobnost u svim pravnim poslovima zastupaju njihovi roditelji kao zakonski zastupnici s tim da vršeći svoju roditeljsku obavezu i skrbe o svojoj djeci. Potreba da se aktivira skrbništvo nastaje u trenutku kada treba zaštititi maloljetnika bez roditeljske skrbi, a također i punoljetne osobe koje nisu sposobne brinuti se o sebi i svojim interesima ili to zbog drugih razloga nisu u mogućnosti činiti. Osobe koje su pod skrbništvom su štićenici. Cilj skrbništva je da se maloljetnim štićenicima nadomjesti roditeljska skrb, a punoljetnim štićenicima osigura zaštita osobnosti zbrinjavanjem, liječenjem i osposobljavanjem za samostalan život i rad, kao i zaštita imovinskih prava i interesa. Skrbništvo obavljaju Centri za socijalnu skrb i skrbnici. Centar za socijalni rad donosi odluku o stavljanju pod skrbništvo, imenuje skrbnika, odlučuje o povjeravanju maloljetnog štićenika na čuvanje i odgoj i o smještaju punoljetnog štićenika.
| Ekološka razmišljanja na drugi način |
| Demokracija je... |
| Međunarodni Dan zaštite močvara |
| PCAP International |
| CRS Karlovac |
| Odbor za ljudska prava Karlovac |
| Hrvatski centar za razminiranje |
| Minska situacija općine Lasinja |
| Valentinovo - Dan zaljubljenih |
| Ekološko društvo PAN |
| Ženska grupa KORAK |
| Centar za socijalnu skrb Karlovac |
| Udruga CRTA |
| Narkomanija |
| Udruga ISTINA - Slunj |
| ICMC - NHS |
| Udruga DOMAĆI |
| Ženska grupa Vojnić |
Skrbnikom može biti imenovana punoljetna osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva, te pristaje biti skrbnikom. Skrbnikom ne može biti imenovana osoba: kojoj je oduzeta roditeljska skrb, koja je lišena posolvne sposobnosti, čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika, s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, od koje se, s obzirom na njezino ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom, ne može očekivati da će pravilno obavljati dužnosti skrbnika. O pravima i obavezama skrbnika i značenju skrbništva Centar za socijalnu skrb je dužan upoznati osobu koju namjerava imenovati skrbnikom. Centar za socijalnu skrb odlukom o imenovanju skrbnika određuje i njegove dužnosti i prava, a može ograničiti ovlasti skrbnika, ako je to u interesu štićenika. Ako štićenik ima movinu, Centar za socijalnu skrb će popisati i opisati tu imovinu i povjeriti na upravljanje skrbniku. Također ako je to potrebno, poduzet će i druge mjere osiguranja imovine prije donošenja odluke o skrbništvu.Skrbnik zastupa štićenika i samostalno obavlja poslove redovitog upravljanja štićenikovom imovinom ako to odlukom Centra za socijalnu skrb nije drukčije određeno. Ukoliko upravljanje imovinom štićenika prelazi redovito upravljanje ili se poduzima posao o pravima štićenika potrebno je da skrbnik prethodno potražuje odobrenje Centra za socijalnu skrb. Kontrola rada skrbnika provodi se i putem obaveze skrbnika da podnese Centru za socijalnu skrb izvješće o svojem radu i stanju štićenikove imovine, prihodima i rashodima te drugim podacima značajnim za osobu štićenika. Takva izvješća skrbnik je dužan podnositi pismenim putem ili usmeno na zapisnik svakih šest mjeseci ili češće na zahtjev Centra za socijalnu skrb. Centar za socijalnu skrb imenovat će drugog skrbnika : ako skrbnik umre, samovoljno prestane obavljati skrbničku dužnost ili nastanu okolnosti koje onemogućuju skrbnika da obavlja svoju dužnost, ako se utvrdi da je skrbnik u obavljanju dužnosti nemaran, ako ugrožava svoje ovlasti i ako se ocijeni da bi za štićenika bilo korisnije da mu se postavi drugi skrbnik. Skrbnik odgovara za štete koje je u obavljanju svojih dužnosti skrivio.

Skrbništvo za maloljetne osobe
Da bi se maloljetna osoba stavila pod skrbništvo moraju prije toga biti ispunjeni određeni preduvjeti i to:
a) da su roditelji umrli, nestali, nepoznati ili su nepoznatog boravišta, najmanje mjesec dana,
b) da su roditelji lišeni poslovne sposobnosti ili im je oduzeta roditeljska skrb,
c) da su roditelji maloljetni, a nisu stekli poslovnu sposobnost sklapanjem braka prije punoljetnosti,
d) da su roditelji odsutni ili spriječeni i nisu u mogućnosti brinuti se o svojem djetetu, a nisu ga povjerili na čuvanje i odgoj osobi koja ispunjava uvjete za skrbnika.

Štićenik se može povjeriti na odgoj i čuvanje skrbniku, udomiteljskoj obitelji ili domu za djecu. Skrbnik maloljetnog štićenika dužan je kao roditelj savjesno se brinuti o djetetovim pravima, njegovom zdravlju, odgoju i obrazovanju. Skrbništvo nad maloljetnom osobom prestaje iz razloga prestanka razloga, koji su uvjetovali imenovanje skrbnika, stjecanjem poslovne sposobnosti i posvojenjem.

Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe
Kada kod punoljetne osobe dođe do mentalnog oštećenja ili psihičke bolesti, ovisnosti o opojnim sredstvima, senilnosti (demencije) ili drugih uzroka, pa posljedično nije sposobna da se brine o osobnim potrebama, pravima i inetresima ili ugrožava prava i interese drugih osoba, lišiti će se djelomice ili potpuno poslovne sposobnosti. Odluku o lišenju poslovne sposobnosti nakon provedenog vještaćenja donosi nadležni sud. Ako se osoba djelomično lišava poslovne sposobnosti, sud će odrediti mjere, radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzimati. Postupak za lišenje poslovne sposobnosti pokreće nakon saznanja Centar za socijalnu skrb. Prije pokretanja postupka lišavanja poslovne sposobnosti, Centar za socijalnu skrb će štićeniku imenovati privremenog skrbnika i odrediti njegove ovlasti.Dužnost privremenog skrbnika prestaje kada odluka o imenovanju stalnog skrbnika postane konačna ili kad sudska odluka da ne postoje razlozi za lišenje poslovne sposobnosti postane pravomoćna. Ako osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ima roditelje koji pristanu i sposobni su skrbiti o punoljetnom djetetu, Centar za socijalnu skrb će donijeti odluku o roditeljskoj skrbi nakon punoljetnosti. Skrbništvo, odnosno roditeljska skrb za punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti ima za cilj brigu o dobrobiti i zaštiti inetersa štićenika, kao i osposobljavanje istog za samostalan rad i život. Vraćanje poslovne sposobnosti pravomoćnom odlukom znači i prestanak skrbništva nad punoljetnom osobom.

Skrbništvo za posebne slučajeve
U slučajevima zaštite pojednih osobnih i imovinskih prava i interesa osobe kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika, Centar za socijalnu skrb imenovat će skrbnika za poseban slučaj, a isto tako i u drugim slučajevima kad je to potrebno radi zaštite prava i interesa pojedinih osoba. Skrbnika za poseban slučaj može imenovati i tijelo pred kojim se vodi postupak tj, najčešće sudovi. Primjeri, kada je potrebno imenovati skrbnika za poseban slučaj, najčešći su kada se vode postupci dokazivanja smrti, proglašenja nepoznato odsutnog mrtvim, ostavinski postupci itd. Prava i dužnosti skrbnika utvrđeni su i traju dok traje postupak zbog čega su i imenovani. Posebni oblik imenovanja skrbnika za poseban slučaj, tzv. imenovanje kolizacijskog skrbnika, provodi se u slučajevima kada se radi o postupcima ili pravnim poslovima između skrbnika i štićenika, roditelja s produženom roditeljskom skrbi i punoljetnog štićenika gdje su njihovi interesi u suprotnosti. Isto vrijedi i kada se radi o pravnom poslu između maloljetnih osoba nad kojima ista osoba ostvaruje roditeljsku skrb ili između štićenika koji imaju istog skrbnika.

Zadnja promjena - 18.08.2004
Optimizirano za IE i rezoluciju ekrana 800×600.
Copyright © 2002; Sigma centar